Selecteer een pagina

GESCHILLENINSTANTIE

Stichting Deskundigheidsbevordering
en Ondersteuning Kwaliteitsbeleid Huisartsenpraktijken (DOKh) Noordwest-Nederland

Robijnstraat 6
1812 RB ALKMAAR

Klachtnummer: 2018/G005

BESLISSING

inzake:

mevrouw [naam],
wonende te [plaats],
hierna te noemen: klaagster,

tegen

de heer [naam],
verbonden aan [naam organisatie],
gevestigd te [plaats],
hierna te noemen: beklaagde sub 1,

en

mevrouw [naam],
verbonden aan [naam organisatie],
gevestigd te [plaats],
hierna te noemen: beklaagde sub 2.

Ontstaan en loop van het geschil

De geschilleninstantie DOKh heeft van klaagster twee klaagschriften met bijlagen ontvangen, gedateerd 8 juli 2018. De klaagschriften zijn gericht tegen beklaagde sub 1 en beklaagde sub 2.
Klaagster heeft 14 klachten geformuleerd tegen beklaagde sub 1 en 20 klachten tegen beklaagde sub 2. Iedere klacht is voorzien van één of meer bijlagen.

Uit de klaagschriften en de bijlagen blijkt dat klaagster door beklaagden sub 1 en 2 in de periode 2016-2018 is gezien in hun functie van bedrijfsarts voor [naam bedrijf], de werkgeefster van klaagster. De klachten zien op de wijze waarop beklaagden hun werkzaamheden als bedrijfsarts hebben uitgevoerd in en rondom de uitval van klaagster, de verzuimbegeleiding en het re integratietraject (hierna te noemen: de verzuimbegeleiding).

Toepasselijke regelgeving

Op grond van artikel 1, eerste lid, van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (hierna: Wkkgz) wordt in deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder cliënt: een natuurlijke persoon die zorg vraagt of aan wie zorg wordt verleend.

Op grond van artikel 1, vierde lid, van de Wkkgz zijn op zorg voor zover deze betreft handelingen ter beoordeling van de gezondheidstoestand of medische begeleiding van een cliënt, verricht in opdracht van een ander dan die cliënt in verband met de vaststelling van aanspraken of verplichtingen, de toelating tot een verzekering of voorziening, of de beoordeling van de geschiktheid voor een opleiding, een arbeidsverhouding of de uitvoering van bepaalde werkzaamheden, zijn artikel 10, eerste en tweede lid, en hoofdstuk 3 niet van toepassing.

Hoofdstuk 3 van de Wkkgz beslaat de artikelen 13 tot en met 23 en heeft als titel: Effectieve en laagdrempelige klachten- en geschillenbehandeling.

De geschilleninstantie DOKh is een geschilleninstantie als bedoeld in de artikelen 18 en 19 van de Wkkgz.

Oordeel over de ontvankelijkheid van dit geschil

De plaatsvervangend voorzitter van de geschilleninstantie DOKh stelt vast dat de klachten van klaagster tegen beklaagden sub 1 en 2 zien op de wijze van verzuimbegeleiding in hun functie als bedrijfsarts van de werkgeefster van klaagster. Naar het oordeel van de plaatsvervangend voorzitter valt verzuimbegeleiding onder het begrip handelingen als bedoeld in artikel 1, vierde lid, van de Wkkgz, waarbij de handelingen worden verricht in opdracht van de werkgeefster.
Dat betekent dat de laagdrempelige geschilbehandeling als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Wkkgz niet van toepassing is. Nu de geschilleninstantie DOKh een geschilleninstantie is als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Wkkgz, kan klaagster haar klachten niet aan deze instantie voorleggen.
De plaatsvervangend voorzitter zal het geschil daarom met inachtneming van artikel 5, tweede lid, van het Reglement geschilleninstantie DOKh kennelijk niet-ontvankelijk verklaren.
Daarmee is het geschil beëindigd.

Beslissing

De plaatsvervangend voorzitter van de geschilleninstantie DOKh verklaart het geschil kennelijk niet ontvankelijk.

Aldus gegeven door de plaatsvervangend voorzitter van de Geschilleninstantie DOKh, de heer mr. drs. W.P. van der Haak op 24 september 2018.


Analyse

Aangeklaagden: Bedrijfsartsen
Casus en klacht: Klaagster is door beklaagden in de periode 2016-2018 gezien in hun functie van bedrijfsarts voor de werkgeefster van klaagster. De klachten zien op de wijze waarop beklaagden hun werkzaamheden als bedrijfsarts hebben uitgevoerd in en rondom de uitval van klaagster, de verzuimbegeleiding en het re integratietraject.
Beoordeling Geschilleninstantie en leerpunten lees hier verder.
Vaardigheden

Gepubliceerd op

september 24, 2018