Selecteer een pagina

Jaarverslag 2023 SGRC

De SGRC behandelt geschillen zoals bedoeld in artikelen 18 tot en met 22 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Er zijn in 2023 geen geschillen voorgelegd aan de SGRC en zijn in 2023 geen uitspraken gedaan.

Alle Register Chiropractoren aangesloten bij de Stichting het Nationaal Register van Chiropractoren (SNRC) vallen onder de SGRC, dit waren er afgelopen jaar ongeveer 250. De Register Chiropractoren staan vermeld op: https://registerchiropractor.nl/undefined.
De Register Chiropractoren conformeren zich aan de SGRC. De Register Chiropractoren maken zowel de SGRC, de SNRC als de VPRC zichtbaar bekend in de praktijken aan hun patiënten.

Aan het begin van het jaar zijn wij benaderd door de KWINK-Groep in verband met het onderzoek naar het functioneren van de geschilleninstanties in de zorg. Aan dit onderzoek hebben wij deelgenomen. We zijn naar de bijeenkomsten geweest en we hebben actief deelgenomen aan het onderzoek door de verzochte informatie te verstrekken. In dit kader hebben we contact opgenomen met de SNRC en de VPRC om te overleggen tijdens het onderzoek. Op deze manier hebben we beide organisaties bij het onderzoek betrokken, want zij zijn niet benaderd voor het onderzoek door de KWINK-Groep..
Ook hebben we beide organisaties betrokken in verband met de verbeterpunten die uit het KWINK-rapport naar voren zijn gekomen om aan deze punten te werken zover dat van toepassing is.
Naar aanleiding van het onderzoek is duidelijk dat er verbetering mogelijk is aan onze website met oog op de toegankelijkheid voor patiënten. We hebben afspraken gemaakt met de VPRC om in de eerste helft van 2024 in samenwerking de website aan te passen.

Daarnaast hebben we actief samengewerkt met andere geschilleninstanties in het kader van de SUGZ om de samenwerking te vergroten, maar ook om elkaar te helpen bij punten waar we tegenaan liepen tijdens het onderzoek van de KWINK-Groep. Daarnaast zijn we gezamenlijk aan de slag gegaan met het KWINK-rapport om te werken aan de verbeterpunten. Ook de overige geschilleninstanties in de zorg hebben we aangeboden om met ons mee te denken en praten.
We hebben afspraken gemaakt met de andere geschilleninstanties aangesloten bij de SUGZ over de drie punten die prioriteit hadden volgens het KWINK-rapport. We zijn tot uniformiteit gekomen op de volgende drie punten, welke we allemaal zullen aanpassen in het reglement:
Ten aanzien van de ontvankelijkheid zal de volgende regel worden opgenomen in de reglementen:
Het geschil dient binnen een redelijke termijn van in beginsel binnen 1 jaar na het bekendmaken van het oordeel van de zorgaanbieder aan de patiënt zoals bedoeld in artikel 17 Wkkgz schriftelijk of elektronisch ter beslechting aan de geschilleninstantie te zijn voorgelegd.
Ten aanzien van de ondersteuning zullen de volgende regels worden opgenomen in de reglementen:
De ambtelijk secretaris informeert partijen over de procedure.
De geschillencommissie stelt vragen om van beide partijen de standpunten helder te krijgen.
Ten aanzien van de kosten zal in ieder reglement het bedrag van € 50,- worden opgenomen, wat in rekening zal worden gebracht om het geschil in behandeling te nemen.
Dat we gezamenlijk in goed overleg tot deze drie punten zijn gekomen, hebben we ook gedeeld met de geschilleninstanties die niet zijn aangesloten bij de SUGZ. We hebben de geschilleninstanties opnieuw uitgenodigd om bij onze samenwerking aan te sluiten, danwel met ons in gesprek te gaan.

Komend jaar zal de SGRC zich maximaal blijven inspannen om samen met andere erkende geschilleninstanties zorg te dragen, dat er voldaan wordt aan de voorwaarden van de erkenning. We zullen in samenwerking met de andere geschilleninstanties de verbeterpunten uit het KWINK-rapport aanpakken met de planning om dit in de eerste helft van 2024 waar nodig te hebben aangepast. In dit kader zullen we in samenwerking met de VPRC werken aan een nieuwe website die toegankelijker is voor patiënten.
Samen met de andere geschilleninstanties van de SUGZ zullen we proberen onze samenwerking uit te breiden door de andere geschilleninstanties te blijven uitnodigen en te betrekken bij onze ontwikkelingen. Binnen de SUGZ gaan we aan de slag met het vergroten van de uniformiteit door het verdiepen van de samenwerking.

Dit jaarverslag over 2023 is opgesteld
op 27 maart 2023 te Rotterdam
door het bestuur van de SGRC

Vaardigheden

Gepubliceerd op

april 3, 2024